'Tekort betreft niet het totaal'

Dedemsvaart / Hardenberg - De ontwikkeling van Julianastraat-Noord in Dedemsvaart kent een tekort van 3 miljoen euro, maar dat is niet het hele verhaal, stelt de gemeente. Zij reageert daarmee op een artikel over Alex Reiling, die werkt aan een alternatief plan voor de Julianastraat-Noord.

'Het gebied Julianastraat Noord is een onderdeel van het Masterplan Dedemsvaart Centrum. Het noemen van een tekort van alleen een deelgebied geeft een vertekend beeld. Het  deelgebied Julianastraat Noord behoort bij de totale grondexploitatie van het centrumplan Dedemsvaart met een totaalresultaat. Dit betekent dat een bepaald deelgebied met een tekort kan sluiten en een andere deelgebied met een positief saldo. In het verleden zijn in het deelgebied Julianastraat Noord opstallen aangekocht om daardoor de verplaatsing mogelijk te maken van de Jumbo naar het kernwinkelgebied. In het kernwinkelgebied zorgde dat weer voor extra inkomsten en (wat heel belangrijk is) voor het bereiken van doelstellingen die genoemd zijn in het Masterplan Dedemsvaart Centrum,' aldus de gemeente.

Ter inzage

Voor de ontwikkeling van Julianastraat-Noord ligt momenteel een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het voormalige VVD-raadslid Alex Reiling vindt dit een slecht plan en werkt aan een alternatief, maar niet alleen vanwege het tekort, wat naar zijn mening een niet onbelangrijke bijkomstigheid is. Hij wijst hij in dit verband onder meer ook op Hoofdstuk 7, de Economische uitvoerbaarheid van het Ontwerp Bestemmingsplan Julianastraat Noord.

Daarin zegt de gemeente dat Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is. In dit geval wordt een koop- en realisatieovereenkomst (ontwikkelovereenkomst) gesloten tussen initiatiefnemers en de gemeente. Er zijn afspraken gemaakt over de planontwikkeling, planschade en de kostenverhaal van de planologische procedure. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.