Gemeente Hardenberg trekt stekker uit samenwerking met Ommen

Hardenberg - Hardenberg stapt uit de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, de BOH. Dat betekent dat de ambtelijke fusie tussen de twee gemeenten ophoudt te bestaan.

Het college van Hardenberg heeft dinsdag het besluit genomen na unanieme instemming van de gemeenteraad en na overleg met het college van Ommen.

Het personeel is donderdagochtend bijgepraat. Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg, Bas Verkerk van Ommen en Jolanda Waaijer als directeur informeren de ambtelijke dienst over het besluit. De gemeenteraad van Ommen is gisteravond in een besloten raadsvergadering geïnformeerd.

Wat gaat er nu gebeuren?

Hardenberg wil volgens de gemeente Hardenberg nadrukkelijk blijven samenwerken met Ommen, maar wil daar een andere vorm aan geven. Bovendien wil Hardenberg de successen behouden die met de BOH zijn behaald. Daarbij gaat het vooral om de samenwerking in de bedrijfsvoering en om de ambtelijke dienstverlening. Voorbeelden daarvan zijn de SamenDoen-teams en het gezamenlijke onderhoud van de openbare ruimte.

Schaalgrootte

Hardenberg heeft ruim drie keer zoveel inwoners als Ommen (resp. 61.000 en 17.500). Dit betekent andere opgaven en andere problemen. Als gevolg daarvan stellen beide gemeentebesturen andere prioriteiten. Het college van Hardenberg: ‘Er moet worden geconstateerd dat vanuit het perspectief van Hardenberg een gezamenlijke ambtelijke organisatie met Ommen niet het juiste antwoord is op de sociaal-economische en maatschappelijke vraagstukken waar Hardenberg voor staat.’

Ligging en streekfunctie

De provincie heeft Hardenberg een streekfunctie toegekend. Bovendien zijn Drenthe, Twente en Duitsland de naaste buren van Hardenberg. Vanwege die streekfunctie en haar ligging moet Hardenberg letterlijk over haar grenzen kijken bij het uitzetten van beleidslijnen. Hierdoor moet zij bij elke opgave wisselende samenwerkingspartners zoeken. Hier is flexibiliteit voor nodig. De samenwerking in de BOH heeft Hardenberg die flexibiliteit onvoldoende geboden.

Ingewikkeld

In de bedrijfsvoering van de BOH komen Hardenberg en Ommen er samen steeds minder goed uit. 'De samenwerking is te ingewikkeld geworden', stelt de gemeente Hardenberg. 'Daardoor is (te) veel afstemming en coördinatie nodig.' Het college en de raad van Hardenberg denken fundamenteel anders dan Ommen over de verantwoordelijkheden van raden, colleges en het bestuur van de BOH. Hardenberg laat meer over aan de deskundigheid van de medewerkers. In Ommen zitten college en de raad er dichter bovenop: de aansturing is gedetailleerder. Dat leidt tot spanningen, zowel bij de besturen als bij de organisatie zelf.

Niet onverwacht

Volgens de gemeente Hardenberg is het geen verrassing dat Hardenberg uit de BOH stapt. 'Sinds de eerder genoemde evaluatie in 2015 is het gemeentebestuur al aan het nadenken over wat de beide gemeenten in de BOH bindt. Dat is ook gecommuniceerd met de gemeenteraad, het college van Ommen en met het bestuur van de BOH. De afgelopen twee, drie jaar is de BOH voor Hardenberg steeds meer gaan knellen.'

De samenwerking stopt op 1 januari 2020. ‘Het verdient de voorkeur om te streven naar een gemeenschappelijk besluit met het college van Ommen tot opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursdienst Ommen-Hardenberg', aldus het Hardenberger college.

Verbazing in Ommen

Ommen zegt de nu ontstane situatie te betreuren en is met stomheid geslagen. 'Uiteraard zal de gemeente Ommen zich maximaal inzetten om de dienstverlening aan haar inwoners op goede wijze voort te zetten. Daarnaast zal zij zich verstaan met Hardenberg over een zorgvuldige afwikkeling van de BOH', zo laat een woordvoerder van de gemeente Ommen weten. 'Ommen heeft vernomen dat dit besluit onherroepelijk is. De gevolgen hiervan zijn door Hardenberg niet in kaart gebracht, laat staan afgewogen. Ommen is als mede-eigenaar ook verantwoordelijk voor het personeel en is hierin in het geheel niet gekend.

De gemeente Ommen noem het besluit zeer onzorgvuldig. 'Het moment van de mededeling is ook om een andere reden merkwaardig. De BOH is opgezet om te komen tot kostenbesparing, vermindering van kwetsbaarheid en kwaliteitsverbetering. Vastgesteld kan worden dat de BOH forse kostenbesparingen heeft gerealiseerd en goede prestaties heeft geleverd. Wel is er noodzaak om de kwaliteit te verbeteren. Beide colleges hebben kort geleden afgesproken om daar voor te gaan. Nog geen maand geleden heeft de gemeenteraad van Ommen in haar begrotingsvergadering de door de BOH gevraagde middelen voor organisatievernieuwing toegezegd.'

'Andere vormen van samenwerking zijn niet uitgesloten'

Fractievoorzitter Martijn Breukelman (CDA): 'We hebben als raad een unaniem besluit genomen om te stoppen met de bestuursdienst. Dat zegt wel iets. We hebben als gemeente Hardenberg grote ambities en wij ervaren de samenwerking met Ommen in deze vorm als een rem op die ambities. Vandaar dat het ons beter lijkt om te stoppen met de bestuursdienst en deze vorm van samenwerken. Als CDA willen we ons nu richten op een zorgvuldig proces richting de medewerkers. We zeggen daarbij ook niet dat alle andere vormen van samenwerking zijn uitgesloten. Verdergaan met de BOH is voor ons echter geen optie.'

'Ambities beginnen uit elkaar te lopen'

Sake-Christiaan Stelpstra, de fractievoorzitter van de ChristenUnie: 'We hebben afgelopen maandag in de raadsvergadering besloten dat we de huidige vorm gaan beëindigen. We zien dat de samenwerking binnen deze verdeling niet meer effectief is. De ambities beginnen uit elkaar te lopen. Hardenberg heeft een streekfunctie in de omgeving en wil daarin investeren en groeien. Ze hebben daarin een andere ambitie. Het perspectief op een goede samenwerking is verdwenen. De raad heeft gezegd 'we gaan niet verder'.'

'De komende twee jaar gaan we kijken hoe we wel een samenwerking kunnen vormgeven', zegt Stelpstra. 'Het betekent wel dat de organisatie uit elkaar getrokken zou worden. Het een en ander is ook afhankelijk van wat Ommen nu wil. Als je kijkt naar de opzegging, dat leidt tot de beëindiging van de samenwerking. Onze vraag is 'zijn er nog voldoende aanknopingspunten om een nieuwe samenwerking te starten?'. Dat weten we nu nog niet. Maar we hopen dat we kunnen blijven samenwerking op een basis die recht doet aan beide partijen.'

'Dit is een heel heftig besluit'

Het lijkt er volgens Stelpstra niet op dat er personeel uit moet. 'Ik kan mij voorstellen dat er juist personeel bij moet. Als je afdelingen uit elkaar haalt, zal je de taken opnieuw moeten verdelen. Efficiëntie die er nu is, raak je dan misschien kwijt. Maar dat is allemaal onzeker. Misschien kunnen we op bepaalde onderwerpen blijven samenwerken. Dit is een heel heftig besluit. We zijn de eerste gemeente in Nederland die de gemeenschappelijke regeling beëindigt. En met de verkiezingen in de aantocht is het een groot ding dat je nu doet. Waarvan wij hebben gezegd, we vinden het moedig dat de raad dit in overleg met het college besluit.'