'Wij veranderen geen bushaltes'

Balkbrug - Het plan voor ontsluiting van openbaar vervoer op Katingerveld blijft, ook na vaststelling in de raad van diverse bestemmingsplannen voor aanpassing van de N377, waaronder die ontsluiting twee weken geleden, de gemoederen bezighouden.

Ondernemers en bewoners van Katingerveld voelen zich niet serieus genomen door gemeente, provincie en Plaatselijk Belang. Ook menen zij dat onvoldoende duidelijk is geworden dat hun alternatieve busroute, waarbij de bus een rondje rijdt aan de andere kant van het bedrijventerrein nabij de ontsluiting van de Coevorderweg, alleen een andere rijroute is.

Alternatief

'Wij willen niets aan de haltes veranderen,' zegt Aletta Schippers namens alle bezwaarmakers. 'Onze zienswijze op de plannen en de alternatieve busroute, die we hebben ingediend op verzoek van de wethouder en enkele raadsleden, werd zonder slag of stoot van tafel geveegd. 'Er is amper naar gekeken. Heel erg vervelend en jammer,' vindt Aletta Schippers namens alle bezwaarmakers. 'Het is nu al verkeersonveilig om op de Hoogeveenseweg te komen. Dit komt met name door twee forse bomenrijen die het zicht op de Hoogeveenseweg ontnemen, die met name in de zomer veel gebruikt wordt door recreanten, fietsers en motorrijders. Pas wanneer je al op de weg staat kun je zien of er ook daadwerkelijk iets aankomt. Afslaande bussen maken deze situatie fors onveiliger.'

Voordelen

Verkeerstellingen hebben uitgewezen dat er per etmaal 1530 motorvoertuigen over de Hoogeveenseweg rijden. Het effect van het weghalen van 36 busbewegingen per dag heeft op deze aantallen verkeersbewegingen zo weinig effect dat er niet gesproken kan worden over een verkeersveiliger situatie op de Hoogeveenweweg. Het effect van het veranderen van een voet- fietspad naar een weg die door het openbaar vervoer gebruikt mag worden is echter wel groot.

Volgens de bezwaarmakers biedt haar alternatief een flink aantal voordelen ten opzichte van het plan voor bussen over Katingerveld. Zij wijzen er onder meer op dat op dit gedeelte van het bedrijventerrein geen geluidsgevoelige objecten (woningen) komen, zodat er geen probleem ontstaat in het kader van de Wet geluidhinder. In de bestemmingsplanprocedure zijn pas geluidberekeningen gedaan nadat wij onze zienswijze hadden ingediend. Deze is later ook nog weer aangepast vanwege het foutief invullen van gegevens. Onzorgvuldig. Het bestemmingsplan spreekt over één buslijn, route 31, later werd duidelijk dat lijn 131 hier aan toegevoegd wordt en enkele dagen voor de raadsvergadering kwam er nog een buslijn 674 uit de hoge hoed.

Gevaarlijk

'Aan de zijde van de Hoogeveenseweg kan een verkeersveilige situatie gecreëerd worden in plaats van een verkeersonveilige situatie, zoals die nu in de praktijk al bestaat en zal blijven bestaan als de bussen hier de Hoogeveenseweg op- en af moeten draaien. Het samenkomen van verkeer vanaf het parkeerterrein bij het sportpark, het verkeer van en naar de Diamanthal (meestal met paardentrailers achter de auto) en de kruising met de Hoogeveenseweg, die door een forse bomenrij van eiken erg overzichtelijk is levert verkeersgevaarlijke situaties op, zeker als er vanaf de Katingerveldweg bussen de Hoogeveenseweg op draaien. Ook ten aanzien van het overstappen op de kruising ontstaat door ons alternatief een veiliger situatie dan het voorgestelde plan omdat mensen die willen overstappen de kruising niet hoeven over te steken doordat in deze rijroute beide overstaphaltes worden aangedaan. In het voorstel van gemeente en provincie moeten deze mensen de kruising wel oversteken.

Op verkeerde been

Naast het feit dat de bewoners van Katingerveld geen bevordering van de verkeersveiligheid zien met een busroute over het bedrijventerrein en zich in de steek gelaten voelen door Plaatselijk Belang, voelen zij zich ook onheus bejegend door de gemeente bij de aankoop van een kavel op het bedrijventerrein.

Schippers: 'Er is zowel qua bestemmingsplan als in de onderhandelingen over de aankoop van een kavel altijd gesproken over een voet- fietspad. Tegen het voornemen hier de hulpdiensten in geval van calamiteiten over te laten gaan hebben wij geen enkel bezwaar. Begin juni van dit jaar tekenden wij zelf de akte voor de kavel bij de notaris. Drie weken later werd het bestemmingsplan gepubliceerd dat het busvervoer mogelijk wil maken over het pad. Die plannen waren bij de gemeente allang bekend, maar zijn in het kader van de kavelverkoop verzwegen. Het gegeven van een voet- fietspad is voor meerdere kopers van belang geweest bij de keus van de kavel. Op dit moment is er nog steeds geen definitieve zekerheid of de toegezegde pollers ook echt geplaatst worden. Wij overwegen daarom de Raad van State een oordeel te laten vellen over deze bestemmingsplanprocedure.'

De gemeente reageerde in de raad niet op aantijgingen over het verzwijgen van plannen, maar wees de bezwaarmakers enkel op de mogelijkheid tot het indienen van planschade.